กิจกรรม

Game day 2018

2022-10-24

วัตถุประสงค์ของ Game Day :

  1. เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ร่าเริงแจ่มใส
  2. เพื่อให้พนักงานร่วมสนุกและผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน
  3. เพื่อให้พนักงานเกิดความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  4. เพื่อให้พนักงานได้แสดงสามารถพิเศษด้านอื่นๆของตนเอง

ย้อนกลับ