CSR

CSR 2017

2022-10-24

พนักงานไอเซโล ร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับเต่าทะเล ช่วยกันทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเต่า พร้อมทั้งปล่อยเต่าลงสู่ทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

Share :
facebook
Copy URL
Back