CSR

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม CSR :

  1. เพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมจิตอาสา มีความรู้สึกอยากเป็นผู้ให้ เสียสละ และช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
  2. เพื่อเป็นการตอบแทน บำรุงรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาว
  3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีกับสังคมและชุมชนบริเวณใกล้เคียง