CSR

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม CSR :

  1. เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะ และร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
  2. เพื่อเป็นการทำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และมิตรภาพอันดีกับสังคม ชุมชน และบริเวณใกล้เคียง