ปรัชญา AICELLO

พันธกิจ

สร้างคุโณปการให้แก่สังคมผ่านการผลิตที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดจากหลากหลายภารกิจหลักของอุตสาหกรรม

จัดจ้างพนักงาน

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มุ่งเน้นหาบุคคลที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง เล็งเห็นถึงความสำคัญของบรรยากาศในการทำงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่เป้าหมายหลักขององค์กร

ดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด ยิ่งวัสดุบรรจุภัณฑ์น้อยลง ยิ่งได้คุณประโยชน์มากขึ้น

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างชอบธรรมโดยผ่านกระบวนการการผลิต “ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดจนถึงไม่ส่งผลกระทบใดๆ” เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ เรามุ่งเน้นโดยเริ่มจากขั้นพื้นฐาน การจัดหาผลิตภัณฑ์ ระบบ และการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างน้อยที่สุด

มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในตลาดเฉพาะกลุ่ม “ยิ่งตลาดเล็กลง ยิ่งดี”

เพื่อสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อสังคม การมุ่งเน้นตลาดขนาดเล็ก จะช่วยเพิ่มโอกาสมากยิ่งขึ้น เราจึงมองหาโอกาสในการพัฒนาตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรม

ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

องค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายทางธุรกิจที่สำคัญของเรา เราจึงมีส่วนช่วยในเรื่อง “ชุมชนยั่งยืน” โดยผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิต ตามนโยบายดังต่อไปนี้

  • เราจัดการสสารที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
  • เราให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานแต่ละบุคคล

การจองห้องวิเคราะห์

เพื่อตรวจสอบปัญหาการเกิดสนิมที่แม่นยำ รวมทั้งพิจารณาเกรดที่เหมาะสมของพลาสติกกันสนิม BOSELON® และบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กรุณาตรวจสอบวันที่และเวลาที่สามารถใช้ห้องวิเคราะห์ได้ เพื่อประโยชน์ของท่าน

แบบฟอร์มการจอง