นโยบายบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางด้านคุณภาพ การจัดส่ง ราคา และความน่าเชื่อถือของสินค้า ดังนี้

  1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาทักษะในด้านเทคนิคต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และไม่เคยมีการผลิตมาก่อนในตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  2. บริษัทฯ ไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาที่แม้จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ
  3. บริษัทฯ มุ่งเน้นการกระบวนทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด
  4. พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินงาน โดยตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญในหน้าที่ของตน

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายทางธุรกิจที่สำคัญของเรา เราจึงสนับสนุนในเรื่องชุมชนยั่งยืน (sustainable society) ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีในการการผลิต ตามนโยบายดังต่อไปนี้

  1. เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  2. เราจัดการสสารที่อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย
  3. เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ โดยการใช้พลังงาน, วัตถุดิบ และ ทรัพยากรอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เราให้ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน
  5. เราได้กำหนดพันธกิจและเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุนโยบายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง